آدرس:

اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان بسیج، خیابان پاکمن، کوی کارگر، بن بست هنر

تلفن:

۰۳۱-۳۳۶۸۶۴۴۰-2

مدیریت: 09120046561
معاونت: 09120046562
بازرگانی: 09120046563
 
 

 

 

نمابر:

۰۳۱-۳۳۶۸۶۴۴3

 
 

 

 

ایمیل:

info@padsep.com

پادسپاهان در شبکه های اجتماعی: